Disclaimer

Ondanks de grote zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. Deze website en de hierop getoonde brochure maken nadrukkelijk geen onderdeel uit van de contractstukken behorende bij de te sluiten koop- en aannemingsovereenkomst. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de inhoud daarvan. Indien aan u een woning is toegewezen zal u voorafgaand aan het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst de definitieve contractstukken ontvangen.

BAM alsmede alle hiervan deel uitmakende onderdelen als bedoeld in artikel 2:24b BW, Fundament All Media B.V. en alle betrokken partijen zullen niet aansprakelijk zijn voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.